អេសស៊ីអេសសៀល

ការពិពណ៌នាសង្ខេប:


ទិន្នន័យ​បច្ចេកទេស

ពត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

ភាពត្រឹមត្រូវ DATA SDEC POWERED

លក្ខណៈបច្ចេកទេស 50Hz 400-230V លក្ខណៈទូទៅ
ទូទៅ នាយករដ្ឋមន្រ្តី
អំណាច
ប្រចាំ​ការ
ថាមពល
ប្រភេទម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីន
អំណាច
ស៊ី។ អិល បូរី ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ឌីអេសអិល ឥន្ធនៈ
គុណវិបត្តិ
រដ្ឋាភិបាល ប្រភេទបង្រួមប្រភេទស្ងាត់
វិមាត្រ LxWxH ទំងន់
kW kVA kW kVA kW អិល g / kw.h គក
អេជ .៨៣ ស៊ី។ អេ 58 73 64 80 SC4H95D2 68 4 អិល 105 124 ៤.៣ 15 ម៉ិច / អេឡិច ១៩១០x៨៩៣x១១៧០ 940
អេជ .៩៥SC 68 85 75 94 SC4H115D2 86 4 អិល 105 124 ៤.៣ ២០.២ ម៉ិច / អេឡិច ១៩៥០x៨៩៣x១១៧០ 970
AJ125SC 90 113 99 124 SC4H160D2 116 6 អិល 105 124 ៤.៣ 25 អគ្គិសនី ២០៦០x៩៣៣x១១៨៥ 1020
AJ150SC 110 138 121 151 SC4H180D2 132 6 អិល 105 124 ៤.៣ ២៨.៦ អគ្គិសនី ទំហំ ២១០០x៩៣៣x១១៨៥ 1080
AJ175SC 128 160 141 176 SC8D220D2 160 6 អិល 114 135 ៨.២៧ ៤០.១ អគ្គិសនី ២៤០០x៩៤០x១៣៧៦ 1250
AJ185SC 140 175 154 193 SC7H230D2 170 6 អិល 105 124 ៦.៤៤ ៣៦.៥ អគ្គិសនី ២៤០០x៩៤០x១៣៧៦ 1250
អេជ .២០០SC 150 188 165 206 SC7H250D2 185 6 អិល 105 124 ៦.៤៤ ៣៦.៥ អគ្គិសនី ២៤៤៦x៩៤០x១៣៧៦ 1330
AJ220SC 160 200 176 220 SC8D280D2 204 6 អិល 114 135 ៨.២៧ ៤៨.៦ អគ្គិសនី ២៥១៥x៩៨០x១៥០០ 1550
AJ220SC 160 200 176 220 SC13G280D2 206 6 អិល 135 150 ១២.៨៨ ៤៧.៧ អគ្គិសនី ៣១៥៦x១២៣០x១៦៧៤ 2250
AJ250SC 180 225 198 248 SC9D310D2 228 6 អិល 114 144 ៨.៨២ ៥០.៦ អគ្គិសនី ២៥១៥x៩៨០x១៥០០ 1550
AJ250SC 180 225 198 248 SG13G310D2 227 6 អិល 135 150 ១២.៨៨ ៥២.៨ អគ្គិសនី ៣១៥៦x១២៣០x១៦៧៤ 2600
AJ275SC 200 250 220 275 SC9D340D2 250 6 អិល 114 144 ៨.៨២ ៥៤.១ អគ្គិសនី ២៧០៦x១០៤០x១៤៨៦ 1750
AJ300SC 220 275 242 303 SC13G355D2 308 6 អិល 135 150 ១២.៨៨ ៦៥.២ អគ្គិសនី ៣១៥៦x១២៣០x១៦៧៤ 2850
AJ345SC 250 313 275 344 SC13G420D2 308 6 អិល 135 150 ១២.៨៨ ៦៥.២ អគ្គិសនី ៣១៥៦x១២៣០x១៦៧៤ 2850
AJ385SC 280 350 308 385 SC12E460D2 338 6 អិល 128 153 ១១.៨ ៧១.៦ អគ្គិសនី 3175x1100x1595 2900
AJ415SC 300 375 330 413 SC12E500D3 373 6 អិល 128 153 ១១.៨ ៧១.៦ អគ្គិសនី 3175x1100x1595 2900
AJ415SC 300 375 330 413 SC15G500D2 373 6 អិល 135 165 ១៤.១៦ ៨១.២ អគ្គិសនី ៣១៥៦x១២៣០x១៦៧៤ 2970
AJ500SC 360 450 396 495 SC25G610D2 445 12V 135 150 ២៥.៨ ១០០.៤ អគ្គិសនី ៣៥៣៣x១៤០០x១៩៩២ 4300
អេជ ៥៥០ ស៊ី 400 500 440 550 SC25G690D2 505 12V 135 150 ២៥.៨ ១០៥.២ អគ្គិសនី ៣៥៤៨x១៤០០x១៩៩២ 4300
AJ625SC 450 563 495 619 SC27G755D2 555 12V 135 155 ២៦.៦ 126 អគ្គិសនី ៣៥៤៨x១៤០០x១៩៩២ 4450
AJ685SC 500 625 550 688 SC27G830D2 610 12V 135 155 ២៦.៦ 141 អគ្គិសនី ៣៥៤៨x១៤០០x១៩៩២ 4450
AJ755SC 540 675 594 743 SC27G900D2 662 12V 135 155 ២៦.៦ 141 អគ្គិសនី ៣៥៤៨x១៤០០x១៩៩២ 4450
AJ825SC 600 750 660 825 SC33G990D2 726 6 អិល 180 215 ៣២.៨ ១៤២.២ អគ្គិសនី ៤៣៦២x១៥៧០x២១៣៥ 7070
AJ1000SC 720 900 792 990 SC33W1150D2 860 6 អិល 180 215 ២៦.៦ ១៨៩.៥ អគ្គិសនី ៤៣៦២x១៥៧០x២១៣៥ 7070

ប្រភេទថ្មីភាពត្រឹមត្រូវឌីតាអេសស៊ីធីថ្មី

លក្ខណៈបច្ចេកទេស 50Hz 400-230V លក្ខណៈទូទៅ
ទូទៅ នាយករដ្ឋមន្រ្តី
អំណាច
ប្រចាំ​ការ
ថាមពល
ប្រភេទម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីន
អំណាច
ស៊ី។ អិល បូរី ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ឌីអេសអិល ឥន្ធនៈ
គុណវិបត្តិ
រដ្ឋាភិបាល ប្រភេទបង្រួមប្រភេទស្ងាត់
វិមាត្រ LxWxH ទំងន់
kW kVA kW kVA kW អិល g / kw.h គក
អេជ ២៨២៨ 22 28 24 28 4H4.3-G11 30 4 អិល 105 124 ៤.៣ ៨.២ អគ្គិសនី ១៧៥០x៨០០x១២០០ 800
អេជ ២៨២៨ 22 28 24 28 4H4.3-G21 30 4 អិល 105 124 ៤.៣ ៩.៥ អគ្គិសនី ១៧៥០x៨០០x១២០០ 800
អេជ។ អេ។ អេ។ អេ .៤២ .២ 32 40 35 40 4H4.3-G12 42 4 អិល 105 124 ៤.៣ ១១.៥ អគ្គិសនី ១៧៥០x៨០០x១២០០ 850
អេជ។ អេ។ អេ។ អេ .៤២ .២ 32 40 35 40 4H4.3-G22 42 4 អិល 105 124 ៤.៣ ១៣.៨ អគ្គិសនី ១៧៥០x៨០០x១២០០ 850
អេជ .៥០ ស៊ី។ ស៊ី 40 50 44 50 4HT4.3-G21 51 4 អិល 105 124 ៤.៣ ១៥.៨ អគ្គិសនី ១៩០០x៨០០x១២៨០ 900
អេជេ ៧០ ស 50 63 55 63 4HT4.3-G22 62 4 អិល 105 124 ៤.៣ 17 អគ្គិសនី ១៩០០x៨០០x១២៨០ 950
អេជ .៨៥ ស៊ី។ អេ 68 85 75 85 4HT4.3-G23 78 4 អិល 105 124 ៤.៣ ២១.៦ អគ្គិសនី ១៩០០x៨០០x១២៨០ 1050
អេជអេ ១០០ អេស 80 100 88 100 4HTAA4.3-G11 95 4 អិល 105 124 ៤.៣ 23 អគ្គិសនី ២២០០x៩០០x១៣៥០ 1000
អេជអេ ១០០ អេស 80 100 88 100 4HTAA4.3-G21 95 4 អិល 105 124 ៤.៣ ២៥.៦ អគ្គិសនី ២២០០x៩០០x១៣៥០ 1000
AJ115SC 90 113 99 113 4HTAA4.3-G23 105 4 អិល 105 124 ៤.៣ ២៨.៨ អគ្គិសនី ២២០០x៩០០x១៤៤៥ 1100
AJ125SC 100 125 110 125 4HTAA4.3-G22 120 4 អិល 105 124 ៤.៣ ២៨.៨ អគ្គិសនី ២៣៥០x៩០០x១៤៤៥ 1200
AJ140SC 110 138 121 138 6HTAA6.5-G21 128 6 អិល 105 124 ៦.៥ ៣៣.១ អគ្គិសនី ២៣៥០x៩០០x១៤៤៥ 1200
AJ165SC 128 160 141 160 6HTAA6.5-G22 140 6 អិល 105 124 ៦.៥ ៣៦.៣ អគ្គិសនី ២៤០០x៩៣០x១៥៤០ 1500
AJ185SC 150 188 165 188 6HTAA6.5-G11 168 6 អិល 105 124 ៦.៥ ៣៩.៧ អគ្គិសនី ២៤០០x៩៣០x១៥៤០ 1600
AJ185SC 150 188 165 188 6HTAA6.5-G23 168 6 អិល 105 124 ៦.៥ ៤៣.៤ អគ្គិសនី ២៤០០x៩៣០x១៥៤០ 1600
អេជ .២០០SC 160 200 176 200 6DTAA8.9-G21 185 6 អិល 114 144 ៨.៨២ ៥០.៩ អគ្គិសនី ២៥៥០x១០២០x១៦៨០ 1700
AJ225SC 180 225 198 225 6DTAA8.9-G24 208 6 អិល 114 144 ៨.៨២ ៤៩.៦ អគ្គិសនី ២៥៥០x១០២០x១៦៨០ 1700
AJ250SC 200 250 220 250 6DTAA8.9-G22 220 6 អិល 114 144 ៨.៨២ ៤៤.៧ អគ្គិសនី ២៥៥០x១០២០x១៦៨០ 1750
AJ250SC 200 250 220 250 6DTAA8.9-G23 230 6 អិល 114 144 ៨.៨២ ៥៥.១ អគ្គិសនី ២៥៥០x១០២០x១៦៨០ 1800
អេជ .៣៥០ .២ 280 350 308 350 6ETAA11.8-G21 307 6 អិល 128 153 ១១.៨ ៧២.៩ អគ្គិសនី 3100x1100x1850 3550
AJ400SC 320 400 352 400 6ETAA11.8-G31 340 6 អិល 128 153 ១១.៨ ៧៩.៩ អគ្គិសនី 3250x1200x1850 3600

ការណែនាំអំពីម៉ាស៊ីនអេសឌីអេស

 ក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មប្រេងម៉ាស៊ីនស៊ាងហៃ (អេសឌីស៊ី) គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតរបស់ចិនដែលជាកម្មសិទ្ធិទាំងស្រុងដោយក្រុមហ៊ុន SAIC Motor ។ ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អេសឌីអេសនិងកន្លែងផលិតសំខាន់មានទីតាំងនៅស្រុកយ៉ាងផូខេត្តសៀងហៃ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាអង្គការ Wusong Works ក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៧ និងបានប្តូរឈ្មោះជារោងចក្រម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតស៊ាងហៃក្នុងឆ្នាំ ១៩៥៣។ អេសស៊ីអេសត្រូវបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាក្រុមហ៊ុនចែកភាគហ៊ុននៅឆ្នាំ ១៩៩៣ ។

នៅឆ្នាំ ១៩៩៤ អេសស៊ីអេសជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេនៅប្រទេសចិនដែលទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ ISO9001 ។ អេសឌីស៊ីក៏ទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ QS9000 និង TS16949 ដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនធីវីររ៉េនឡែន។ នៅឆ្នាំ ២០០២ និង ២០០៥ អេសឌីអាយបានទទួលរង្វាន់ជាមាសគុណភាពសម្រាប់ម៉ាសុីនហ្គាសធម្មជាតិ ៦ ស៊ីធីដោយសារវាត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាជាម៉ាស៊ីនល្អបំផុតដោយសមាគមរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរពិភពលោក។ នៅឆ្នាំ ២០០៦ អេឌីស៊ីបានទទួលពានរង្វាន់ជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនល្អបំផុតដោយសមាគមរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរពិភពលោក។

កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្តង់ដារ៖

ម៉ាស៊ីន៖ អេសឌីស៊ី; អ្នកជំនួស៖ Hongfu Stamford ជំនួស
ជាមួយ 50វិទ្យុសកម្មកង្ហារត្រូវបានជំរុញដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ដោយមានសុវត្ថិភាព
ឧបករណ៍ជំនួសបន្ទុក 12V / 24V
ឧបករណ៍ឆ្លាស់គ្នា: ឧបករណ៍ឆ្លាស់ឆ្លាស់តែមួយ IP23, ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់ H / H
តម្រងខ្យល់ប្រភេទស្ងួតតម្រងប្រេងតម្រងប្រេងតម្រងមុនតម្រងត្រជាក់
ឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីសំខាន់
ឧបករណ៍បញ្ជាឌីជីថលហុងហ្វារឌីសស្តាល
អាគុយ 12V មួយ / ពីរខ្សែនិងខ្សែ
Ripple flex បំពង់ផ្សែងបំពង់ខ្យល់, ស៊ីផុន, ហ្វ្លុយ, រនាស់
ការចាប់ផ្តើមថ្មសំណុំនៃខ្សែតភ្ជាប់
សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើដ្យាក្រាមខ្សែបន្ទះវិញ្ញាបនប័ត្រនៃការអនុលោម។


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

    សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង

    ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

    សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង